Kde má Slovák pracujúci v Írsku podať daňové priznanie podľa DRSR
Napísal Eva Kapičáková   
Streda, 23 Marec 2011 12:09

K problematike zdaňovania príjmov daňovníka zo závislej činnosti vykonávanej na území Írska a spôsobu preukazovania skutočností uvádzaných v podanom daňovom priznaní nám napísal Peter Kuchár z Daňového riaditeľstva SR.

 

Za redakciu Slovak in Ireland sme sa opýtali nasledovné:

"Má Slovák pracujúci v Írsku povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, keď pracuje v Írsku?"


Odpoveď DRSR:

Rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie daňových povinností takéhoto daňovníka na území SR je rezidencia (miestna príslušnosť) daňovníka. Lokálne kritériá na určenie rezidencie fyzickej osoby na účely zdaňovania jej príjmov sú vymedzené v ustanovení § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník pracujúci v Írsku má trvalý pobyt na území SR, je na základe týchto kritérií považovaný (bez ohľadu na dĺžku svojho prechodného pobytu v Írsku) za rezidenta SR. Ak v konkrétnom prípade súčasne SR aj Írsko (napr. na základe dĺžky prechodného pobytu v Írsku) považujú podľa svojich vnútroštátnych (lokálnych) daňových predpisov tú istú fyzickú osobu na vlastnom území za daňového rezidenta, rezidencia takéhoto daňovníka sa posudzuje na základe spoločnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

 

V článku 4 ods. 2 Zmluvy medzi SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia uverejnenej v Zbierke zákonov pod č. 365/2000 Z.z. (ďalej len „medzinárodná zmluva“) sú stanovené pravidlá pre rozhraničenie dvojitej rezidencie fyzickej osoby, ktoré sa aplikujú postupne, v tom poradí ako sú uvedené v medzinárodnej zmluve, dovtedy, pokiaľ nie je stanovený len jeden štát rezidencie tejto osoby.

Výsledok rozhraničenia dvojitej rezidencie podľa medzinárodnej zmluvy je relevantný nielen pre uplatnenie tejto zmluvy, ale tiež pre uplatnenie zákona o dani z príjmov. Ak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov (zákona o dani z príjmov a medzinárodnej zmluvy) je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2010 za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR) a daňovník za rok 2010 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúcu sumu 2012,85 eura, je táto v predloženom prípade povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať v lehote najneskôr do 31.03.2011 daňové priznanie na území SR, v ktorom uvedie všetky svoje zdaniteľné príjmy za rok 2010 vrátane príjmov za prácu v Írsku.

 

Podľa § 45 ods. 1 zákona o dani z príjmov a článku 23 ods. 1 medzinárodnej zmluvy, k zamedzeniu dvojitého zdanenia príjmov za prácu vykonávanú v Írsku, daň prípadne zaplatená na území Írska sa započíta na daňovú povinnosť na území SR (metóda jednoduchého zápočtu dane). Do zákona o dani z príjmov bolo zákonom č. 60/2009 Z. z. účinným od 1. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, implementované nové ustanovenie § 45 ods. 3 písm. c), ktoré umožňuje pri vylúčení dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia uplatniť metódu vyňatia príjmov, za predpokladu, že uvedené príjmy boli v štáte zdroja preukázateľne zdanené. Metódu vyňatia príjmov podľa predmetného ustanovenia bolo možné prvýkrát uplatniť pri zdanení zamestnaneckých príjmov zo zdrojov v zahraničí v podanom daňovom priznaní za rok 2009.

 

Ak naopak po uplatnení vyššie uvedených daňových právnych predpisov je fyzická osoba na území SR považovaná v roku 2010 za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta SR), nie je táto v predloženom prípade povinná po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie na území SR, ak v tomto období nepoberala žiadne príjmy, ktorých zdroj je na území SR. Zákon o správe daní všeobecne ukladá daňovníkovi preukazovať všetky skutočnosti súvisiace so zdaňovaním jeho príjmov, avšak nevymedzuje spôsob a formu preukazovania týchto skutočností. Je tak len na rozhodnutí daňovníka uplatniť ten-ktorý spôsob preukazovania relevantných skutočností na daňové účely, ak je na to správcom dane vyzvaný, resp. tak musí urobiť automaticky v rámci svojho podania. Uvedené platí aj v prípade kópie potvrdení o príjmoch (zdaniteľnej mzde) zo závislej činnosti, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania.

Ak lokálny zákon neukladá zamestnávateľovi, resp. zahraničnému správcovi dane, či inej osobe takéto potvrdenie vydávať a títo nie sú ochotní dobrovoľne relevantné skutočnosti potvrdiť, preukazuje daňovník napr. výšku príjmov, zaplatené povinné zákonné poistenie, daň zaplatenú v zahraničí iným spôsobom a inými preukaznými dokumentami (napr. výplatné pásky, výpisy z bankového účtu, kópia podaného daňového priznania, pracovná zmluva, korešpondencia s úradmi a poisťovňami, kombináciou rôznych dokumentov). Správca dane má administratívne nástroje na overenie predkladaných, resp. získanie ďalších dôkazov v zahraničí, rovnako ako disponuje dostatočnými právomocami potrebnými pre efektívny výkon správy daní a vymáhanie prípadných daňových nedoplatkov.

 

Kalendár udalostí v komunite

No current events.

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 154 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval