Čo všetko je potrebné vybaviť pred návratom na Slovensko?
Napísal Eva Kapičáková   
Štvrtok, 15 Apríl 2010 00:00

Náležitosti, ktoré by ste mali zabezpečiť predtým, ako opustíte Írsko nám poskytol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s EURES.

 

1. Potvrdenie od zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru (názov zamestnávateľa, dĺžka pracovného pomeru, pozícia, miesto výkonu práce).

2. Formulár E303: po skončení zamestnania v zahraničí máte možnosť žiadať o dávky v nezamestnanosti od štátu, kde ste vykonávali zamestnanie. Aby ste mohli tieto dávky poberať, musíte splniť podmienky, ktoré pre priznanie dávok v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy štátu výkonu zamestnania. Zahraničné dávky v nezamestnanosti vám môžu byť pri splnení daných podmienok vyplácané do SR (tzv. prevod, transfer alebo export dávok). Viac v časti „Ako postupovať pri exporte dávky v nezamestnanosti“.

3. Formulár E 301: pokiaľ by ste nežiadali o zahraničné dávky v nezamestnanosti a vrátili by ste sa po ukončení pracovného pomeru do SR, môžete o dávku v nezamestnanosti požiadať na Slovensku (viď nižšie). V tomto prípade je potrebné, aby vám zahraničná inštitúcia sociálneho zabezpečenia na formulári E 301 potvrdila dobu, ktorú ste v danom štáte odpracovali, profesiu a druh práce, ktorú ste vykonávali.

4. Rodinné dávky: v prípade, ak sa rozhodnete ukončiť výkon zamestnania v niektorom členskom štáte, je potrebné z pohľadu rodinných dávok v prvom rade:

 • upozorniť príslušnú inštitúciu, ktorá vám vyplácala rodinné dávky, že opúšťate krajinu a vraciate sa späť do domovskej krajiny,
 • požiadať členský štát o ukončenie vyplácania rodinných dávok z dôvodu návratu do domovskej krajiny,
 • vyžiadať si doklad o ukončení vyplácania rodinných dávok, ktorým sa je potrebné preukázať sa pri požiadaní o vyplácanie rodinných dávok v SR,
 • v prípade, že členský štát EÚ/EHP vyplácal viac druhov dávok
 • prídavok na dieťa, prípadne rodičovský príspevok a každá z týchto dávok bola vyplácaná inou sociálnou inštitúciou, je potrebné výplatu týchto dávok ukončiť v obidvoch inštitúciách (napr. v prípade Írska je to jedna inštitúcia – Social Welfare Services Office).

 

V prípade, že takéto potvrdenie nie je možné z príslušnej inštitúcie vyžiadať, je potrebné predložiť doklad o ukončení pracovného pomeru v členskom štáte, aby bolo možné rozhodnúť od akého dátumu je možné začať vyplácať rodinné dávky na Slovensku. Ako ďalšia alternatíva prichádza do úvahy aj doklad z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, prípadne pracovná zmluva na Slovensku, čestné prehlásenie o tom, že je občan dobrovoľne nezamestnaný.

V prípade, že sa dieťa narodilo v inom členskom štáte, to znamená, že nemá vydaný slovenský rodný list, je potrebné požiadať Osobitnú matriku v Bratislave o jeho vydanie a následne nahlásiť dieťa k trvalému pobytu v SR. Väčšina rodinných dávok je totiž v SR vyplácaná za splnenia podmienky trvalého pobytu dieťaťa v SR. Takto je potrebné postupovať v prípadoch, ak iný členský štát bol primárne kompetentný za výplatu rodinných dávok a rodinné dávky vyplácal v plnej výške. Ak rodinné dávky členský štát vyplácal len vo forme vyrovnávacej dávky, to znamená, že Slovensko bolo primárne kompetentné na výplatu rodinných dávok, ukončenie pracovného pomeru v členskom štáte nemá vplyv na výplatu rodinných dávok na Slovensku.

ČO EŠTE NEZABUDNÚŤ SPRAVIŤ PRED ODCHODOM ZO ZAHRANIČIA?

Navštívte banku, v ktorej máte vedený účet. Informujte sa o možnostiach zrušenia účtu a prípadných poplatkoch. V prípade, ak sa už do krajiny neplánujete vrátiť, je vhodné účet zrušiť. Ak si chcete účet ponechať, zvážte, či sa vám to oplatí vzhľadom k výške poplatku za vedenie účtu. Ak ste v zahraničí študovali alebo navštevovali nejaké kurzy, semináre a tréningy, nezabudnite si vyžiadať doklady o ich absolvovaní – osvedčenia, certifi káty, diplomy, potvrdenia o návšteve školy a pod.

 

KEDY, KDE A AKO POŽIADAŤ O ZARADENIE DO EVIDENCIE NA ÚRADE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY NA SLOVENSKU?

Evidencia uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je dobrovoľná, avšak - ak ste v niektorej z členských krajín EÚ/EHP požiadali o transfer dávky v nezamestnanosti, musíte sa zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 kalendárnych dní od dátumu, keď prestanete byť k dispozícii službám zamestnanosti v štáte, ktorý ste opustili, - taktiež sa musíte zaevidovať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, ak chcete po Vašom návrate požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku, - ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od rozviazania pracovného pomeru a predložíte formulár E 301 potvrdený príslušnou inštitúciou členského štátu, v ktorom ste vykonávali zárobkovú činnosť, budete do evidencie zaradený odo dňa nasledujúceho po skončení pracovného pomeru. Od tohto dňa bude za Vás platiť zdravotné poistenie štát. - ak požiadate o zaradenie do evidencie síce v lehote 7 kalendárnych dní, ale nepredložíte formulár E 301, alebo ak požiadate o zaradenie do evidencie po hore uvedenej lehote, budete do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený dňom podania žiadosti. Za toto obdobie medzi ukončením pracovného pomeru a zaradením do evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny si budete musieť vo Vašej zdravotnej poisťovni zaplatiť pomernú časť odvodov na zdravotné poistenie. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebné podať osobne, na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa Vášho trvalého pobytu.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI EXPORTE DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI Z INEJ ČLENSKEJ KRAJINY EÚ/EHP NA SLOVENSKO?

Ak ste v inej členskej krajine EÚ/EHP splnili podmienky vzniku nároku a poberáte dávku v nezamestnanosti, no ste rozhodnutí vrátiť sa na Slovensko, môžete si nechať dávku v nezamestnanosti exportovať z tejto krajiny na Slovensko, a to za nasledovných podmienok:

1. Dávku v nezamestnanosti v inej členskej krajine musíte poberať minimálne štyri týždne.

2. Požiadate o export dávky na príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia v krajine, ktorá dávku vypláca a ktorá Vám vystaví formulár E 303. Dôležité je, aby ste uvedený formulár alebo aspoň písomný doklad o tom, že ste o transfer dávky požiadali a bol Vám priznaný aj skutočne obdržali, nakoľko sa zatiaľ nedá poslať on-line.

3. Do 7 kalendárnych dní odo dňa, keď prestanete byť k dispozícii službám zamestnanosti v krajine, z ktorej si chcete dávku exportovať, sa musíte prihlásiť do evidencie nezamestnaných na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku. Na formulári E 303 Vám vystavujúca inštitúcia príslušnej krajiny tento dátum presne stanoví.

4. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný potvrdiť na formulári bod 7.1

5. Potvrdený formulár predložíte pobočke Sociálnej poisťovne na účely vyplácania dávky v nezamestnanosti, ktorú máte exportovanú z iného členského štátu EÚ/EHP. Sociálna poisťovňa overí, či ste boli zaradení do evidencie úradu práce v lehote, akú Vám určila príslušná inštitúcia členského štátu, ktorý o dávke rozhodol. Ak bola lehota dodržaná, môže dôjsť k exportu. Ten je možný len počas obdobia maximálne 3 mesiacov, nie však dlhšie ako do vyčerpania celkového nároku na dávku. Ak sa v priebehu tejto doby rozhodnete opäť vrátiť do členského štátu EÚ/EHP, ktorý Vám umožnil export dávky a kde si chcete uplatniť zostávajúcu časť nevyplatenej dávky v nezamestnanosti, budete potrebovať potvrdený formulár E 303 zo Sociálnej poisťovne na Slovensku, v ktorom Vám potvrdí údaje o poberaní dávky v nezamestnanosti na území SR. Tento následne predložíte príslušnej inštitúcii v členskom štáte EÚEHP, ktorý ako prvý o dávke rozhodol.

 

KEDY, KDE A AKO POŽIADAŤ O SLOVENSKÚ DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI PO NÁVRATE Z INEJ ČLENSKEJ KRAJINY EÚ/EHP?

Ak ste skončili zamestnanie v inom členskom štáte EÚ/EHP a rozhodli ste sa nežiadať tam o dávku v nezamestnanosti a vrátiť sa na Slovensko, môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku. Aj pri žiadaní o slovenskú dávku v nezamestnanosti sa totiž berú do úvahy doby zamestnania, resp. doby poistenia v iných členských štátoch EÚ/EHP tak, akoby boli dobami poistenia dosiahnutými podľa slovenskej legislatívy. Na zohľadnenie týchto dôb o priznanie dávky je potrebné predložiť potvrdený formulár E 301. Formulár E 301 potvrdzuje príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, do ktorej Váš zamestnávateľ v inej členskej krajine EÚ/EHP odvádzal odvody na poistenie v nezamestnanosti. Ak takýto formulár E 301 žiadateľ o dávku v nezamestpožiada o jeho zaslanie príslušnú inštitúciu členského štátu EÚ/EHP.

1. Nárok na dávku v nezamestnanosti sa uplatňuje v pobočke sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta Vášho trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. Nárok na dávku Vám vznikne, ak ste evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky, t. j. 1095 dní.

3. Nárok na dávku Vám vznikne aj vtedy, ak ste boli zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po skončení pracovného pomeru na dobu určitú a v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov ste boli poistený v nezamestnanosti (dobrovoľne alebo z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú) aspoň dva roky, t. j. 730 dní.

4. Po doručení všetkých potrebných dokladov na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti, pobočka sociálnej poisťovne posúdi Váš nárok a ak zistí, že spĺňate podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, zabezpečí jej výplatu, a to odo dňa zaradenia žiadateľa do evidencie nezamestnaných.

 

AKO SA POSTUPUJE PRI VÝPOČTE VÝŠKY DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU PO ZAMESTNANÍ V INEJ ČLENSKEJ KRAJINE EÚ/EHP?

Pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa postupuje podľa slovenskej legislatívy. Ak splníte podmienku doby poistenia, dávka sa bude poskytovať za dni, vo výške 50% denného vymeriavacieho základu a prizná sa na: - šesť mesiacov, ak Vám nárok na dávku vznikol splnením podmienky poistenia najmenej 3 rokov v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, - štyri mesiace, ak Vám nárok vznikol splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti aspoň 730 dní za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie. Dávka sa vypláca mesačne pozadu v lehote určenej sociálnou poisťovňou, a to na účet v banke alebo na žiadosť klienta poštovou poukážkou alebo poštovým okruhom v hotovosti.

 

KEDY, KDE A AKO POŽIADAŤ O PRÍDAVOK NA DIEŤA?

Ak ste ukončili svoju zárobkovú činnosť v inom členskom štáte EÚ, nepožiadali ste o transfer dávky v nezamestnanosti a vrátili ste sa na Slovensko, stratíte nárok na prídavky na deti, ktoré ste poberali v krajine Vášho zamestnania a uplatníte si tento nárok na Slovensku. Nárok na všetky rodinné dávky, vrátane prídavku na dieťa sa uplatňuje na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta Vášho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Nárok na prídavok je možné uplatniť 6 mesiacov spätne od podania žiadosti. Žiadosť o prídavok na dieťa sa predkladá na formulári, ktorý môžete získať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo stiahnuť zo stránky: www.employment.gov.sk/DIS/dis/index. php?SMC=1&id=328 K žiadosti budete musieť predložiť doklady, ktoré sú uvedené na poslednej strane žiadosti o prídavok. Ak je oprávnených osôb, ktoré spĺňajú zákonné podmienky viacero (napr. obaja rodičia), prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich, a to podľa ich dohody, v sume určenej zákonom.

 

ČO BUDEM POTREBOVAŤ PRE PRIZNANIE DÁVOK NEMOCENSKÉHO POISTENIA?

1. Nemocenské dávky

Nárok na nemocenskú dávku vzniká, ak poistenec poberá dávku v nezamestnanosti. Podmienkou uplatnenia nároku je predloženie tlačiva dočasnej práceneschopnosti (PN), ktoré vystaví ošetrujúci lekár. V prípade, že vznikol nárok v rámci ochrannej lehoty po zániku nemocenského poistenia v inom členskom štáte, ochranná lehota osoby s bydliskom na území SR začne plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku nemocenského poistenia v príslušnom inom členskom štáte. Výška nemocenskej dávky sa určuje z normálnej mzdy podľa výsledkov štatistického zisťovania o cene práce príslušnej k regiónu a klasifi kácii zamestnaní. Nemocenské sa vypláca od začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti do jej ukončenia, najdlhšie za obdobie 52 týždňov. V prípade, že je poistenec uznaný za dočasne práceneschopného na Slovensku, pri začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti oddelenie nemocenského poistenia vystaví formulár E 115 a pri ukončení formulár E 118, zároveň oddelenie lekárskej posudkovej činnosti vystaví formulár E 116. Nemocenské sa vypláca od začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti do jej ukončenia, najdlhšie 52 týždňov.

2. Materské

Podmienkou na priznanie materského je evidencia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a poberanie dávky v nezamestnanosti. Taktiež musíte dokladovať nemocenské poistenie po dobu 270 dní pred nástupom na materskú dovolenku. Formulár E 104 vám vystaví zdravotná poisťovňa v štáte vášho posledného zdravotného poistenia a potvrdzuje úhrn období poistenia. Materské sa vypláca 28 týždňov od nástupu na materskú dovolenku. Ak matka porodila dve alebo viac detí a je osamelá, má nárok na vyplácanie po dobu 37 týždňov. Výška materského je 55% z denného vymeriavacieho základu.

3. Dobrovoľné nemocenské poistenie

Základná zásada: V zmysle článku nariadenia Rady EHS č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, kde je uplatnenie legislatív dvoch alebo viacerých členských štátov, dochádza k prekrývaniu poistenia pri systéme povinného poistenia a jedného alebo viacerých systémov dobrovoľného alebo fakultatívneho nepretržitého poistenia. Na danú osobu sa vzťahuje výlučne systém povinného poistenia.

4. Ošetrovné

Ak ste nemocensky poistení a ošetrujete choré dieťa alebo chorého člena rodiny, môže vám vzniknúť nárok na ošetrovné. Na uvedenú dávku nie sú osobitné E formuláre. Zvyčajne sa používa formulár E 001 v spojitosti s formulárom E 115 v prípade, keď je žiadosť o ošetrovné vystavená na Slovensku a uplatní sa v krajinách EÚ.

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PRACOVNÉHO ÚRAZU?

Ak ste počas práce v krajinách EÚ/EHP mali úraz, spadáte pod legislatívu krajiny, v ktorej ste pracovali. Vyslaní zamestnanci spadajú pod legislatívu SR. Podstatnou podmienkou je povinnosť slovenského zamestnávateľa podať žiadosť o vystavenie formulára E 101 - Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve. Postup slovenského zamestnávateľa, ktorému vyslaný zamestnanec nahlásil pracovný úraz, spočíva v písomnom oznámení predmetného úrazu pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti, predložiť Záznam o registrovanom pracovnom úraze, zápisnicu o prerokovaní rozsahu zodpovednosti za škodu, zoznam pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov a doklady preukazujúce oboznámenie zamestnanca s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V prípade, že úraz šetril aj orgán cudzieho štátu napr. polícia, je nevyhnutné predložiť aj úradne overený preklad zápisu alebo protokolu zo šetrenia. Po splnení týchto povinností má slovenský zamestnanec nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia hradeného jeho zamestnávateľom, v prípade ak si podá v pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o predmetnú úrazovú dávku a splní podmienky nároku na úrazovú dávku a nároku na jej výplatu. Poškodený zamestnanec predloží pobočke doklady o nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s liečením v dôsledku pracovného úrazu. Ak boli doklady vystavené v zahraničí, je potrebné, aby poškodený zabezpečil ich úradný preklad.

AKO JE TO S VÝPOČTOM DÔCHODKU PO NÁVRATE Z INEJ KRAJINY EÚ/EHP?

Na účely výpočtu dôchodku musíte k žiadosti priložiť všetky doklady o legálne vykonanej práci. Dokladom je pracovná zmluva so zamestnávateľom alebo formulár E 205, ktorý udáva doby poistenia a vydáva ho ústredie inštitúcie sociálneho poistenia v členskom štáte. Miestne príslušná pobočka inštitúcie sociálneho poistenia vyplňuje formuláre podľa druhu dôchodku, a to E 202, E 203, E 204 a E 207, ktoré tvoria prílohu žiadosti. Ak sa vraciate z Veľkej Británie, k E 205 musíte uviesť vaše sociálne číslo. Rovnako z každej krajiny EÚ/EHP je potrebné uviesť číslo národného poistenia poistenca, názov poisťovne a systém poistenia.

 

ZDAŇOVANIE ZAHRANIČNÝCH PRÍJMOV

Základnou podmienkou pri stanovení daňovej povinnosti občana Slovenskej republiky /SR/ je určenie rezidencie fyzickej osoby. Za určitých podmienok môže mať občan SR trvalý pobyt v inom členskom štáte. Vtedy sa jeho rezidencia posudzuje podľa legislatívy danej krajiny. Všeobecne platí, že daň z príjmu sa odvádza v štáte, kde je vykonávaná činnosť a zároveň má daňovník daňovú povinnosť z celosvetových príjmov v štáte jeho rezidencie. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu z celosvetových príjmov, SR uzatvorila zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s 28 krajinami EÚ/EHP a Švajčiarskom, celkovo s 57 krajinami sveta. Zoznam krajín a zmluvná uplatňovaná metóda sú uverejnené na internetovej stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky www.drsr.sk. Zmluva stanovuje, že príjmy zo zamestnania sa musia zdaniť v štáte skutočného výkonu činnosti a určuje metódu výpočtu dane. Na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov sú uplatňované dve metódy: metóda jednoduchého zápočtu dane a metóda úplného vyňatia príjmu Ak ste pracovali v jednom alebo vo viacerých štátoch, bez rozdielu, či má alebo nemá SR s týmito štátmi uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, od 1. januára 2009 si môžete zvoliť metódu úplného vyňatia príjmov zo závislej činnosti zo základu dane z celkových príjmov bez ohľadu na % zdanenia v jednotlivých krajinách vrátane Slovenska.

 

Aká je výška zdanenia príjmov a za akých podmienok dochádza k ich zdaneniu?

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku životného minima (pre 2009 a 2010 je to 22,5) platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pod touto hranicou je nulová daňová povinnosť, no daňové priznanie je povinný predložiť každý daňovník. Ak zamestnávateľ mesačne zráža zamestnancovi preddavky na daň zo závislej činnosti a daňovníkovi nevznikla daňová povinnosť, preddavky mu budú vrátené. Daňový úrad môže na žiadosť daňovníka, podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (lehota), predĺžiť lehotu najviac o 6 mesiacov, ak daňovníkovi plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí a sú súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní. Po uplynutí lehoty môže daňovník podať už len dodatočné daňové priznanie. Zdaňovacie obdobie v SR je od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka Rovná daň je 19% z príjmov pre FO a PO. Zamestnanec, ktorého príjmy plynú i z činnosti v zahraničí, sám podáva daňové priznanie. Príjem alebo príjmy z viacerých krajín sa uvádzajú v mene euro. Ročné zúčtovanie dane /daňové priznanie/ sa podáva na miestne príslušnej pobočke daňového úradu do 31.marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdroj: EURES a UPSVa

 

vyskúšaj novú prepravu! parcel.ie

www.irsko-preprava.sk

Kalendár udalostí v komunite

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 72 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval