Kde sa poistiť? V Írsku alebo na Slovensku?
Štvrtok, 03 Jún 2010 11:50

Mnohí sa ešte stále zamýšľame nad tým, ako je to vlastne so zdravotným poistením Slovákov žijúcich v Írsku. Opýtali sme sa kompetentných. Na otázky ohľadne zdravotného poistenia Slovákov žijúcich v Írsku nám odpovedali Všeobecná Zdravotná Poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera.

 

STANOVISKO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

 Kde sa poistiť, keď žije Slovák v Írsku?

Ak poistenec odchádza pracovať do iného členského štátu Európskej únie, musí si v prvom rade overiť, či tam bude zdravotne poistený. V zásade platí pravidlo, že občan musí byť poistený vždy v štáte miesta výkonu pracovnej činnosti (zamestnanie alebo SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba) a môže byť poistený len v jednom členskom štáte Európskej Únie. V prípade, že poistenec bude zdravotne poistený v niektorom členskom štáte EÚ vzniká mu povinnosť odhlásiť sa do 8 dní zo zdravotného poistenia na Slovensku. V takomto prípade poistenec podáva odhlášku poistenca a doklad o tom, že je poistený v inom členskom štáte (napr. pracovnú zmluvu a čestné vyhlásenie o poistenosti v inom členskom štáte, príp. národný preukaz zdravotného poistenia v inom členskom štáte, prípadne formulár E106, EHIC a čestné vyhlásenie o poistenosti v inom členskom štáte a pod). Zároveň musí vrátiť preukaz poistenca, ak má, tak aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou. Ak doklady zašle oneskorene z dôvodu ich neskorého vydania príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej Únie, berie sa do úvahy lehota odo dňa vydania dokladu. Ak sa na poistenca nevzťahuje povinnosť byť zdravotne poistený v členskom štáte Európskej Únie, zostane naďalej poistený na Slovensku ako samoplatca. Na čerpanie zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ používa EPZP.

Čo v prípade, keď je Slovák poistený v obidvoch krajinách?

V zmysle platnej legislatívy (čl.13 nariadenia ES 1408/71) poistenec nemôže byť poistený v dvoch štátoch EÚ. Len v prípade súbehu SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) v SR a zamestnania v inom členskom štáte EÚ sa uplatňuje výnimka. Čo na to zákon, môžeme byť potrestaný, keď budeme poistenci v obidvoch krajinách? Ak sa poistenec neodhlási zo zdravotného poistenia, neoprávnene používa preukaz poistenca, alebo EPZP, zdravotná poisťovňa bude od neho vymáhať náklady za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Neukončením poistenia v SR sa uhrádzajú lekárom prvého kontaktu aj kapitačné platby, čiže náklady vznikajú bez ohľadu na skutočnosť, či poistenec reálne lekára navštívi.

Ako postupovať po narodení dieťaťa v Írsku, kde ho poistiť?

Pokiaľ sa dieťa narodí v Írsku a matka je írskou poistenkou, je potrebné aj dieťa poistiť v Írsku. Ak je matka poistenkou SR a dieťaťu nevznikne nárok na poistenie v Írsku, vydá na požiadanie slovenská zdravotná poisťovňa matky na základe írskeho rodného listu náhradný certifi kát pre účely čerpania potrebnej zdravotnej starostlivosti v Írsku. Pre účely čerpania zdravotnej starostlivosti v SR je však potrebné čo najskôr začať vybavovať na špeciálnej matrike v SR slovenský rodný list a nadväzne trvalé bydlisko dieťaťa v SR, pretože bez trvalého bydliska nemôže byť dieťa v SR poistené.

 

STANOVISKO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA

Hovorí zákon vôbec niečo o poistení v dvoch krajinách EU a o sankcionovaní za poistenie v dvoch krajinách?

Hovorí o tom Nariadenie Rady EHS č. 1408/71, ktoré dvojitému poisteniu v rámci členských štátov zamedzuje, no zároveň neurčuje sankcie za porušenie. Toto porušenie následne rieši národná legislatíva, ktorá udeľuje sankcie za nesplnenie oznamovacích povinností, a to sankciou až do výšky 331 Eur. Keď sa vráti človek z Írska opäť bývať na Slovensko, do koľkých dní sa musí nahlásiť/ poistiť a čo v prípade, že tak neurobí? Poistenec je povinný podať prihlášku v zdravotnej poisťovni do ôsmich dní odo dňa návratu na Slovensko. V prípade, ak nesplní túto povinnosť, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mu môže uložiť pokutu do výšky 331 Eur.

 

 

Kalendár udalostí v komunite

Opýtaj sa právnika
 1. Stačí vyplniť tento formulár a my ťa budeme kontaktovať!
 2. Meno:
  Invalid Input
 3. Email:(*)
  Zadajte prosím Vašu emailovú adresu
 4. Tel. číslo:
  Invalid Input
 5. Vyber okruh problému/otázku.
  Invalid Input
 6. Invalid Input
 7. Overovací reťazec:
  Overovací reťazec:
    ObnoviťInvalid Input


Máme online 68 hostí 

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval